Privacyverklaring

Als uw behandelend vaktherapeut ben ik, Sandra Kraan, verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doe ik op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

In het dossier worden de volgende zaken opgenomen:

 • Basisgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoon, mailadres) van de te behandelen persoon en van eventuele contactpersonen.
 • Gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • Behandelovereenkomst.
 • Verslaglegging van intake, sessies en evaluaties.
 • Toestemmingsformulieren.

Uw privacy waarborg ik door zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens om te gaan en ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. U heeft het recht vergeten te worden: indien er geen overwegende bezwaren zijn kan het dossier op uw verzoek vernietigd of geanonimiseerd worden.

 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht).
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld behandeling vaktherapie of intake.
 • De kosten van het consult.